Na04833

商品番号 - Na04833
和名 ウスキミドリタイマイ
学名 Neographium dioxippus
産地 ペルー
品質
雌雄
由来 野外採集
状態 三角紙
価格 400円
商品特徴

お問い合わせ